Riktlinjer för Snökristallens BarnakademiÖppettider och stängningsdagar

Förskolan håller stängt  helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.

En dag i månaden stänger förskolan kl. 15.45 

för arbetsplatsträff för personalen.

Förskolan stänger för 5 -6 studiedagar per år, vilka meddelas minst två månader i förväg.

Dag före "röd" dag stänger vi kl. 14.00

Under sommaren håller förskolan sommarstängt under fyra veckor i juli/augusti

Allergi och specialkost

 Allergi och specialkost anmäls  till förskolans personal. Vid specialkost önskar vi intyg från läkare.

Avgift och övriga villkor

Snökristallens Barnakademi är en friförskola som drivs som en ekonomisk förening. 

En plats på förskolan fungerar som ett abonnemang, avgiften är samma oavsett hur många timmar barnet vistas där. Avgift betalas från och med första inskolnings- dagen. Avgift och villkor är samma som för övriga kommunala förskolor i Örebro kommun. Avgift betalas under alla årets 12 månader. Avgiftens storlek grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomster.

Avgiften för att ha ett barn i förskola är 3 % av hushållets bruttoinkomst. Med hushållet menas det hushåll där barnet är folkbokfört.

Föräldrar redovisar sin inkomst på avsedd blankett som ges ut av förskolan och ändrad inkomst som kan påverka avgiftens storlek måste meddelas så fort den är känd.


Allmän förskola

Allmän förskola innebär att alla barn i åldern 3–5 år har rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar/vecka under höst- och vårtermin, (skolans terminer). Allmän avgiftsfri förskola erbjuds inte under skolans lov såsom sportlov, påsklov, klämdagen efter kristi himmelsfärd, sommarlov, höstlov och jullov eller då förskolan är stängd för studiedag     ( 5-6 dagar/år).

För de barn där omsorgsbehovet överskrider 525 timmar/ år görs en avgiftsreduktion med 30% under perioden 1 september t o m 31 maj. Allmän förskola träder i kraft från september det år barnet fyller 3 år. Erbjudandet gäller från och med den 1 september det år barnet fyller tre år.

 


 

Försäkringar

Barn som är folkbokförda i Örebro kommun och är inskrivna vid Snökristallens Barnakademi är försäkrade genom Örebro kommun. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkrings givaren är Protector försäkring. 

Viktigt att tänka på: Vill du ha ett fullgott skydd är det viktigt att även ha en privat försäkring. Mer om kommunens försäkring finns att läsa på www.orebro.se


 

Inskolning

När ditt barn börjar på förskolan får ni tillsammans med barnet bekanta er med förskolan, dess rutiner, personal och barngruppen i en lugn och lagom takt för ert barn. Oftast sker inskolningen under 2 veckor, då tiden ökas på eftersom och anpassas efter ert barns behov. En förälder ska finnas tillgänglig under dessa två veckor.

 

Snökristallens Barnakademi har en egen kö, som går efter syskonförtur, barnets ålder och kötid. Vi är en förhållandevis liten förskola som eftersträvar att ha en jämt åldersfördelad barngrupp detta gör att vi endast har plats för 8 barn i varje årskull. 

 

Frukost

En enklare frukost serveras mellan 7:00-7:20 för de barn som har behov.


Semester

Ditt barn kan vara ledigt upp till 90 dagar under juni-augusti utan att förlora sin plats. Resten av året är det upp till 60 dagar. Under ledigheten betalar du avgift för platsen i och med att en plats i förskolan fungerar som ett abonnemang.

 

Skuld till Snökristallens Barnakademi

Vid utebliven betalning ges två skriftliga påminnelser med 14 dagars intervall. Därefter upphör rätten till en plats på Snökristallens Barnakademi.

 

Sova på förskolan

Barnen sover utomhus i egna vagnar.


Stöld eller borttappade föremål

Vid stöld av privata saker som förvaras på förskolan såsom, kläder, barnvagnar, cyklar ansvarar inte förskolan för eventuella kostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetsplan

Förskolan har en trygghetsplan som beskriver hur förskolan förebygger och agerar om det händer att ett barn blir utsatt för kränkande behandling.


Utvecklingssamtal

Förskolan erbjuder utvecklingssamtal en gång per termin. Ett samtal där vi pratar om ditt barns utveckling, lärande och trivsel på förskolan.


Uppsägning av plats

Uppsägning av förskoleplatsen görs skriftligen. Uppsägning gäller även vid överflyttning till annan barnomsorgsplats inom kommunen. Uppsägningstiden är 60 dagar från den dag brevet inkom till förskolan. Platsen debiteras under uppsägningstiden även om den inte utnyttjas.


Vistelsetid

Vi gör en skriftlig överenskommelse om barnets vistelsetid, inom förskolans öppettider som är 7-17. Vistelsetiden beräknas på vårdnadshavarnas arbetstider, restid plus tid för lämning och hämtning. När en vårdnadshavare är ledig från sitt arbete är barnet också ledigt.


Övrigt

Inskrivna barn skall vara folkbokförda i Örebro Kommun. 

Förskolans personal omfattas av samma sekretessregler som gäller för övrig kommunalt anställd personal inom barnomsorgen.

All personal inklusive timvikarier och praktikanter måste tillhandahålla utdrag ur belastningsregistret.

Om vårdnadshavare vid något tillfälle gör en arbetsinsats räknas inte Snökristallens Barnakademi Ekonomisk förening som arbetsgivare.

Förskolan svarar inte för händelse såsom brand, vattenskada, epidemi, arbetsnedläggelse, eller liknade händelser som innebär att verksamheten tillfälligt måste avbrytas.

Klagomålshantering

Vårdnadshavare eller annan person som har klagomål och synpunkter på förskolans utbildning skall i första hand vända sig till förskolans huvudmän Lotta Haglund och Ann Andersson Rasmussen via mail: barnakademi@snokristallen.se